นักศึกษา University Jenderal Soedirman Indonesia เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ University Jenderal Soedirman, Indonesia ประเทศอินโดนิเซีย เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2565

    SHARE