การประชุมรับมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนจากท่าน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมรับมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE