การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 / 2566

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ฟองโหย ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ( ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ) เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณาจารย์กรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละสาขา ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama