การประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 / 2566


วันพุธ ที่8 มีนาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ฟองโหย ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ( ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ) เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณาจารย์คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละสาขา ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE