การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 / 2566


วันอังคาร ที่7 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ฟองโหย ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ( ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ) เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณาจารย์คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละสาขา ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE