การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 / 2566


วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ฟองโหย ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ( ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ) เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณาจารย์คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละสาขา ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE