อบรมการใช้กระบวนการวิเคราะห์ CBD-dashboard data cleansing

5 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อบรมการใช้กระบวนการวิเคราะห์ CBD-dashboard data cleansing ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama