หลักสูตร Premium มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

หลักสูตร Premium  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พร้อมจะก้าวสู่ความหลากหลายทางความคิด เปลี่ยนโอกาส
ให้เกิดกับกับพื้นที่ชายแดนใต้สู่การเรียนรู้ เทคโนโลยีที่สร้างสรรค์  และทันสมัย

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์แห่งนี้พร้อมที่จะส่งเสริมทักษะทางสังคม พัฒนาเทคโนโลยีในงานอาชีพ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง
โดยได้เปิดหลักสูตรช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง สาขาช่างเทคนิคอากาศยาน   เพื่อตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน
และ  ถือได้ว่าเป็นศาสตร์ที่ตอบรับความต้องการของอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง


หลักสูตรช่างเทคนิคระบบขนส่งทางรางได้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา  2564
มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อจำนวน  40  คน
และได้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เร่งดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
และได้มีแผนการเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยานในปีการศึกษา 2565
และเปิดหลักสูตรปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง ในปีการศึกษา 2566   


ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน


พ.อ.อ.ดร.พชรภณ วีระกิจพานิช

ตำแหน่ง : อดีตนายช่างอากาศยานประจาสถานีภูเก็ต (Licensed Aircraft Engineer A330, B777) สังกัด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้เชี่ยวชาญวิทยาลัยเทคนิคถลาง สาขาช่างอากาศยาน
 • นายกสมาคมนายช่างอากาศยาน
 • กรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมฟิล์มกรองแสงแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
 • Project Manager บริษัท KURU TV GROUP จากัด

น.ต.บัญชา ชุนสิทธิ์

ตำแหน่ง :  อดีตผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมใหญ่ บริษัท     การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน : 

 • ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้เชี่ยวชาญวิทยาลัยเทคนิคถลาง สาขาช่างอากาศยาน
 • ผู้เชี่ยวชาญ การจัดทำข้อมูลเอกสารขอรับรองสถาบัน ( AMTO ) สาขาช่างอากาศยาน

ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง


อาจารย์วัฒนา  สมานจิตร

ตำแหน่ง :

 • วิศวกรผู้จัดการระบบประตูชานชาลาอัตโนมัติโครงการพัฒนาระบบ APM ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, IRTV Consortium
 • กรรมการผู้จัดการ Triple Expert Co.Ltd
 • นักวิจัยโครงการศึกษาวิจัยด้านระบบขนส่งทางรางไทย
 • กรรมการสมาคมวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ขอนแก่น
 • วิทยากร / อาจารย์พิเศษ หลักสูตรเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยในสังกัด สอ.ศ.  และ มทร.
 • ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ขอนแก่น
 • ที่ปรึกษาศูนย์นวัตกรรมระบบราง มทร.ธัญญบุรี คลัสเตอร์ระบบราง สมาคมรับช่วงการผลิตไทย พัฒนาระบบประตูชานชาลาอัตโนมัติ กลุ่มบริษัทแม่น้ำ

นายสิทธิศักดิ์  พันธุ์สุระ

ตำแหน่ง :

 • ประธานกรรมการ บริษัท ที.เอ็น.จี. คอปเปอร์เรชั่น จำกัด
 • อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • ผู้เชี่ยวชาญงานก่อสร้าง และวิเคราะห์ตรวจสอบทางรถไฟ (รางรถไฟ )
  SHARE