มนร.ตรวจความพร้อมการเปิดเรียน รูปแบบ On -site

วันที่ 22 ธันวาคม 2564   กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วม 6 คณะ 1 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้ารับประเมินภาคสนาม ตรวจความพร้อมการเปิดเรียน รูปแบบ On -site  จาก สสอ. เมืองนราธิวาสโดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร. สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ) และ ผอ.กองส่งเสริมวิชาการฯ ต้อนรับพร้อมรับการประเมินและข้อเสนอแนะ เพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564 

    SHARE