พิธีรับมอบเตียงสนามกระดาษ SCGP จำนวน 100 เตียง

6 กรกฎาคม 2564 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้รับมอบเตียงสนามกระดาษ SCGP จำนวน 100 เตียง เพื่อใช้รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สำหรับเตียงสนามกระดาษ SCGP ได้รับการประสานจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจาก มูลนิธิ SCG

    SHARE