พิธีมอบวัคซีนและฉีดวัคซีน ให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ. นราธิวาส รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID -19 โดยมี ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายแพทย์ดวิษ มูฮัมมัดดาวูด วาแม รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ ตลอดจน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน

โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมได้มีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาจึงได้มอบวัคซีน Covid-19 ยี่ห้อ Astrazaneca จำนวน 400 โดสในระยะแรกเพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ให้กับบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และทางกระทรวง อว จะเร่งจัดสรรวัคซีน Covid-19 ให้กับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฉีดให้กับบุคลากรและนักศึกษาให้ครบ 100% ต่อไป

    SHARE