ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2566

1. ทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2566

2. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ

ประจำปี 2566

3. ทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา

และผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ(ทุนบุคคลทั่วไป)

    SHARE