การแข่งขันแฮกกาธอน“แนวทาง แก้ปัญหา (Solution) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดการแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathon) “แนวทาง แก้ปัญหา (Solution) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดการแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathon) “แนวทาง แก้ปัญหา (Solution) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ซึ่งการแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathon) เป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาทักษะในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T โดยเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับการจ้างงานจาก อว. มาร่วมระดมความคิดสร้างสรรค์บนปัญหาและความต้องการในตำบล เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์กับบริบทในพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ทั้งหมด 15 ตำบล ใช้วิธีการผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริงในชุมชน (Community-integrated Learning) ภายใต้โจทย์ “แนวทาง แก้ปัญหา (Solution) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.การยกระดับการท่องเที่ยว 2.การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน 3.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม และ 4.ศิลปวัฒนธรรม โดย สป.อว.ได้ตั้งเป้าหมายมีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 320 ทีม หรือ 2,000 คน ซึ่งมอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษา 8 เครือข่ายทั่วประเทศ ดำเนินการจัดแข่งขันระดับภูมิภาค เพื่อคัดเลือกสุดยอด 40 ทีม นำแนวทางแก้ปัญหา (Solution) ไปปฏิบัติในพื้นที่จริงและเข้าแข่งขันในระดับประเทศ โดยเน้นการพัฒนาทักษะแก่ผู้ได้รับการจ้างงาน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ให้สามารถเข้าใจ ปัญหา คิดวิเคราะห์และระดมความคิด สร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ที่มีโจทย์หรือความต้องการในพื้นที่เป็นศูนย์กลางหรือเป้าหมาย (Problem-based Learning) และพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการแข่งขันแฮกกะธอน (Hackathon)  ในการเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไปโดยการแข่งขันแฮกกะทอน (Hackathon) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ภายใต้โครงการ U2T ซึ่งมีผู้สมัครทั้งหมด 30 ทีม จาก 15 ตำบล และจะคัดเลือกทีมผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคใต้ตอนล่างต่อไป

SHARE
Anupama