MOU สืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา09.00น. รองศาสตราจารย์ดร. รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลงนาม MOU โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” จับมือทุกภาคส่วนเชิดชูอัตลักษณ์ผ้าท้องถิ่น ณ โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีท่านนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาส นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายไกรวุฒิ ช่วยสถิต พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ผ้าไทย ศิลปะอันล้ำค่าของชาติไทย ให้ดำรงคงอยู่ ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นความชื่นชมของชาวโลก เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น แก่ประชาชนทั่วประเทศ สำหรับการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีลงนามประสานความร่วมมือ โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ
นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น จากผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนราธิวาส และการแสดงแฟชั่นโชว์ “ผ้าทอนราธิวาส ผ้าท้องถิ่น จังหวัดนราธิวาส” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทุกเพศ ทุกวัย สวมใส่ผ้าไทยให้มากขึ้น รวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยผ่านการสวมใส่ผ้าท้องถิ่นไทย และยังเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการอาชีพทอผ้า และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนสวมใส่ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น ในทุกโอกาสที่เหมาะสม

    SHARE