MOU สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดย ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเตรียมความพร้อมทางการศึกษาของผู้เรียนในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาโดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama