MOU จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และการจัดการบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการสุขภาพ ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และการจัดการบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการสุขภาพ โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โดยพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการสุขภาพ ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2563 ในเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมลงนามในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นพยานในพิธีนี้อีกด้วยนี้อีกด้วย

    SHARE