โครงการวิจัยและพัฒนากัญชาสู่นวัตกรรมทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ บริษัทสมาร์ท เมดิคอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (Smart Medical Development) จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนากัญชาสู่นวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อสร้างระบบมาตรฐานการปลูก การสกัด การผลิต และการวิเคราะห์ทดสอบ ตลอดจนการพัฒนาระบบตามมาตรฐานสากล การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่นวัตกรรมทางการแพทย์ต่อไป

ตามนโยบายของรัฐบาลได้เปิดกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) มีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2562 โดยมีสาระสำคัญคือ เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถนำกัญชาและพืชกระท่อมไปทำการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถนำไปใช้ในการรักษาโรคภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนากัญชาสู่นวัตกรรมทางการแพทย์ร่วมกับ บริษัท สมาร์ทเมดิเคิลดีเวล-ลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อพัฒนานวัตกรรมกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ การปลูก การแปรรูป ตลอดจนพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการป้องกันและรักษาโรค หรือประโยชน์เชิงสุขภาพ ตามหลักวิชาการ ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง แบบธรรมเนียม และนโยบายที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานความถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการศึกษาวิจัยและการพัฒนา เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง และการดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ภายใต้วัตถุประสงค์ของความร่วมมือนี้ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี บนพื้นฐานความถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย
โดยพิธีลงนามความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนากัญชาสู่นวัตกรรมทางการแพทย์ จัดขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์

SHARE