โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคใต้ชายแดน (Social Innovation Driving unit)

เป็นโครงการที่ส่งเสริมการทำนวัตกรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อต่อย่อการสร้างรายได้ชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดนราธิวาส โดยมีทั้งหมด 11 กิจกรรม และได้ดำเนินโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ต้นแบบและฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อยกระดับเกษตรกรไปสู่นักธุรกิจเกษตร Startup ให้กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

    SHARE