มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ความร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ในการเปิดพื้นที่ โรงยิมเนเซี่ยม เป็นโรงพยาบาลสนาม จำนวน 384 เตียง สำหรับการเปิดโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้เกิดจากกรณีพบการติดเชื้อเป็นวงกว้างในการระบาดของกลุ่มมัรกัสที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในจังหวัดนราธิวาส จึงมีความจำเป็นและเร่งด่วนในการเข้าให้การช่วยเหลือและยับยั้งการแพร่ระบาดในผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19 ที่ไม่แสดงอาการ แต่หากผู้ป่วยที่ติดเชื้อและมีอาการต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นหลัก

โดยมหาวิทยาลัยได้รับการประสานขอความร่วมมือจาก สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วย COVID – 19 ในระยะแรก จำนวน 250 ราย โดยทางมหาวิทยาลัยและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมพื้นที่บริเวณลานสนามเป็นพื้นที่จัดวางเตียง ซึ่งเป็นพื้นที่โล่งมีอากาศถ่ายเท มีห้องน้ำภายในอาคารแยก ชาย – หญิง ภายในอาคารมีพื้นที่ที่สามารถปรับเป็น Work Station สำหรับบุคลากรทางการแพทย์แยกกับผู้ป่วย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ มีพื้นที่การจราจรที่แยกเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลสนามออกจากบุคคลทั่วไป ทั้งยังสามารถเพิ่มจำนวนเตียงเต็มพิกัดได้ถึง 384 เตียง พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการสร้างความเข้าใจในการกำหนดแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจอย่างต่อเนื่องต่อไป

    SHARE