favicon


   การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ปีการศึกษา 2564


โครงการเด็กดีมีคุณธรรม

 

 การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในโครงการเด็กดีมีคุณธรรม
ประจำปี 2564

 

การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ

เปิดรับสมัครด้วยตนเองหรือออนไลน์ admission.pnu.ac.th
(ประกาศ) ประกาศรับสมัคร

 16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(ประกาศ) ประกาศรายชื่อ / ประกาศเพิ่มเติม
 17 ธันวาคม 2563
สอบสัมภาษณ์ 19 ธันวาคม 2563
ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
(ประกาศ) ประกาศรายชื่อ
 22 ธันวาคม 2563
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 24 - 25 ธันวาคม 2563 (ออนไลน์)
 25 ธันวาคม 2563 (ด้วยตนเอง)


* การดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รอบที่ 1
ประเภทรับแบบ Portfolio

 

 รอบที่ 1 คัดเลือกจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) หรือเกรดเฉลี่ย

 

การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ
เปิดรับสมัคร
(ประกาศ) ประกาศรับสมัคร คณะแพทยศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์
 5 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
(ประกาศ)  ประกาศรายชื่อ / คณะแพทยศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์
 9 กุมภาพันธ์ 2564
สอบสัมภาษณ์ 13 กุมภาพันธ์ 2564
ส่งรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าระบบ TCAS 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
(ประกาศ)  ประกาศรายชื่อ / คณะแพทยศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์
 22 กุมภาพันธ์ 2564
เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564
เข้าสละสิทธิ์ในระบบ TCAS 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันเข้าศึกษาต่อ
(ประกาศ) ประกาศรายชื่อ /  คณะแพทยศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์
 27 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 8 -10 มีนาคม 2564


* การดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รอบที่ 2
ประเภทรับแบบ Quota (โควตา)

 

 รอบที่ 2 สมัครโควตา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ 

 

การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ
เปิดรับสมัคร
(ประกาศ) ประกาศรับสมัครคณะอื่นๆ คณะแพทยศาสตร์
 15 มีนาคม - 25 เมษายน 2564
ปรับเพิ่มจำนวนเรียกรับ 1 - 2 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(ประกาศ) ประกาศรายชื่อ คณะแพทยศาสตร์  / คณะพยาบาลศาสตร์
 30 เมษายน 2564

สอบสัมภาษณ์

 3 พฤษภาคม 2564
ส่งรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าระบบ TCAS 8 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่าการคัดเลือก
(ประกาศ) ประกาศรายชื่อ / คณะแพทยศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์
 10 พฤษภาคม 2564
เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS64 ผ่าน student.mytcas.com 10 - 11 พฤษภาคม 2564
เข้าสละสิทธิ์ในระบบ TCAS64 12 - 13 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
(ประกาศ) ประกาศรายชื่อ / คณะแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม)/ คณะพยาบาลศาสตร์
 15 พฤษภาคม 2564
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
 19 - 21 พฤษภาคม 2564


* การดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


รอบที่ 3
ประเภทรับแบบ Admission 1,2

 

รอบที่ 3 สำหรับนักเรียนทั่วไป โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก


การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ
เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
(ประกาศ) ประกาศรับสมัคร
* ยกเว้นคณะแพทยาศาสตร์
7 - 15 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 26 พฤษภาคม 2564
ยืนยันสิทธิ์ หรือ แสดงความจำนงในการคัดเลือกรอบที่ 2
 26 - 27 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2 1 มิถุนายน 2564
ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(ประกาศ) ประกาศรายชื่อ / คณะพยาบาลศาสตร์
 2 มิถุนายน 2564
สอบสัมภาษณ์ 4 - 8 มิถุนายน 2564
ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
(ประกาศ) ประกาศรายชื่อ
 10 มิถุนายน 2564
รายงานตัว/ลงทะเบียน/ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 14 - 16 มิถุนายน 2564


* การดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


รอบที่ 4 
รูปแบบ Direct Admission (รับตรงอิสระ)

 

รอบที่ 4 การรับแบบ Direct Admission (รับตรงอิสระ) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ 


การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ
เปิดรับสมัครด้วยตนเองหรือผ่านเว็บไซต์ admission.pnu.ac.th 
(ประกาศ) ประกาศรับสมัคร /คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์
 3 - 9 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(ประกาศ) ประกาศรายชื่อรายชื่อ / คณะแพทยศาสตร์

 11 มิถุนายน 2564
สอบสัมภาษณ์
 12 มิถุนายน 2564
ส่งรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าระบบ TCAS 15 มิถุนายน 2564
ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิถุนายน 2564
รายงานตัว/ลงทะเบียน/ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 17 - 19 มิถุนายน 2564


* การดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


รอบที่ 5
รับตรงอิสระ

 

รอบที่ 5 การรับตรงแบบอิสระ 2 

  

การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ

เปิดรับสมัคร ผ่าน admission.pnu.ac.th
(ประกาศ) ประกาศรับสมัคร / คณะแพทย์

 14 - 20 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 21  มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 21  มิถุนายน 2564
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 22 - 24  มิถุนายน 2564


* การดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


คู่มือการลงทะเบียนเรียนภาคปีการศึกษา 2564

ประกาศกำหนดการเปิด - ปิดภาคการศึกษาและปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

ลิงค์หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง


tpo   niets


กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เลขที่ 99 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
หมายเลขโทรศัพท์ +66(073)709-030 ต่อ 1147