Porn tube Free porn video Free porn Hot xxx
Porn tube Adult sex video Adult porn tube Free xxx tube
www.realpornfilms.com
http://duvpornxxx.com hotmomsteen.xyz xssn.net xvideosporn.club http://toutpornxxx.org http://eniporn.com
insexmovies.org http://romanporn.com nesaporns.xyz http://xxxmeri.com
http://pornominutes.net freeporntix.info hdpornmobile.biz sexmaxfree.xyz http://adultpornmovie.ws
girls sex xxx vedios
asa akira brutal sofa
swedish massage for casting china chladrn sexxx open

favicon


   การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ปีการศึกษา 2563


TCAS คืออะไร ?

TCAS หรือ Thai University Central Admission System เป็นระบบที่ใช้คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  เป็นระบบที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มอบหมายให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พิจารณาปรับรูปแบบการรับเข้าศึกษา ไม่ให้มีการวิ่งรอกสอบ ลดค่าใช้จ่ายในการสมัคร และป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ําซ้อน ทปอ. ได้รับหลักการ โดยเสนอแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. จํานวน 31 แห่ง (ปีการศึกษา 2562 สมาชิกเครือข่าย ทปอ. มีจํานวน 34 แห่ง) ร่วมกันพิจารณากระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา ทั้งนี้ทปอ. มรภ. ทปอ. มทร. และ สออท. ได้รับหลักการในการเข้าร่วมดําเนินการตามแนวทางนี้ด้วย โดยยึดหลักการสําคัญของ TCAS มี3 ประการ ดังนี้

1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
2. ผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค
3. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม จะเข้าระบบ Clearing House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของผู้สมัคร

รอบที่ 1
ประเภทรับแบบ Portfolio

 

 รอบที่ 1 คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO)

 

การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ
เปิดรับสมัคร
(ประกาศ) ประกาศรับสมัครแพทยศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
 2 - 16 ธันวาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
(ประกาศ) ประกาศรายชื่อแพทยศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
 20 ธันวาคม 2562
กำหนดสอบสัมภาษณ์ 28 ธันวาคม 2562
ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
(ประกาศ) ประกาศรายชื่อแพทยศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
 3 มกราคม 2563
เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS63
(ประกาศ) ประกาศรายชื่อพยาบาลศาสตร์
 3 - 31 มกราคม 2563
เข้าสละสิทธิ์ในระบบ TCAS63 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันเข้าศึกษาต่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

 

หมายเหตุ : 1 คณะวิทยาการจัดการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะเกษตรศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะศิลปศาสตร์ /
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส / วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาคลิกดาวน์โหลดกำหนดการ / คู่มือการลงทะเบียนเรียนภาคปีการศึกษา 2563รอบที่ 2
 ประเภทรับแบบ โควตา 

 

 รอบที่ 2 สมัครโควตาแบบมีสอบข้อเขียน สำหรับนักเรียนในพื้นที่ เครือข่ายโครงการพิเศษ

 

การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ
เปิดรับสมัคร
(ประกาศ) ประกาศรับสมัคร1 / แพทยศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
 6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(ประกาศ) แพทยศาสตร์ / พยาบาศาสตร์ / ศิลปศาสตร์
 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2563
ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
(ประกาศ) ประกาศผลรายชื่อ1 / แพทยศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์ /ศิลปศาสตร์
 27 มีนาคม - 17 เมษายน 2563
เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS63 ผ่าน
https://student.mytcas.com/
 22 - 23 เมษายน 2563
เข้าสละสิทธิ์ในระบบ TCAS63 24 - 25 เมษายน 2563
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ผ่านเว็บไซต์ https://regis.pnu.ac.th/ 
(ประกาศ) กำหนดการรายงานตัว ขึ้นทะเบียน ลงทะเบียนนักศึกษา  ประกาศแจ้งเลขบัญชีในการายงานตัว
27 - 30 เมษายน 2563

  

หมายเหตุ : คณะอื่นๆ หมายถึง คณะวิทยาการจัดการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะเกษตรศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะศิลปศาสตร์ / 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส / วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา


คลิกดาวน์โหลดกำหนดการ / คู่มือการลงทะเบียนเรียนภาคปีการศึกษา 2563รอบที่ 3
ประเภทรับแบบ Admission 1

 

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน เป็นการรับตรงของมหาวิทยาลัย
โดยที่ ทปอ.จะเป็นส่วนกลางในการรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการคัดเลือก


การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ
เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
(ประกาศ) ประกาศรับสมัคร*
* ยกเว้นคณะแพทยาศาสตร์
17 - 27 เมษายน 2563
ชำระค่าสมัครผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com  ภายในวันที่ 27 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ผ่านทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
 8 พฤษภาคม 2563
เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS63 https://student.mytcas.com 
 8 - 9 พฤษภาคม 2563
รายงานตัว / ขึ้นทะเบียนนักศึกษา ผ่าน https://regis.pnu.ac.th/
(ประกาศ) กำหนดการ รายงานตัว ขึ้นทะเบียน ลงทะเบียนใหม่
 26 - 29 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
 1 - 5 มิถุนายน 2563

 

หมายเหตุ : คณะอื่นๆ หมายถึง คณะวิทยาการจัดการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะเกษตรศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะศิลปศาสตร์ / 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส / วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา


คลิกดาวน์โหลดกำหนดการ / คู่มือการลงทะเบียนเรียนภาคปีการศึกษา 2563รอบที่ 4 
ประเภทรับแบบ Admission 2

 

รอบที่ 4 การรับแบบ ADMISSION เป็นการใช้เกณฑ์การคัดเลือกแบบ ADMISSION ปีที่ผ่านๆมา

  

การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ
เปิดรับสมัคร ผ่าน https://student.mytcas.com
(ประกาศ) ประกาศรับสมัคร
 7 - 20  พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ผ่าน https://student.mytcas.com
 29 พฤษภาคม 2563
เข้าสละสิทธิ์ในระบบ TCAS63
ผ่าน https://student.mytcas.com
 7 มิถุนายน 2563
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ผ่าน https://admission.pnu.ac.th
(ประกาศ) กำหนดการ รายงานตัว ขึ้นทะเบียน ลงทะเบียนใหม่
 15 - 17 มิถุนายน 2563

 

หมายเหตุ : คณะอื่นๆ หมายถึง คณะวิทยาการจัดการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะเกษตรศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะศิลปศาสตร์ / 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส / วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา


คลิกดาวน์โหลดกำหนดการ / คู่มือการลงทะเบียนเรียนภาคปีการศึกษา 2563รอบที่ 5
รับตรงอิสระ

 

รอบที่ 5 การรับตรงแบบอิสระ ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดขึ้นเอง

  

การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ
เปิดรับสมัคร ผ่าน https://admission.pnu.ac.th
(ประกาศ) ประกาศรับสมัคร / คณะแพทยศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์
 9 - 26  มิถุนายน 2563
คณะแพทย์ 9 - 12 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ประกาศผ่าน http://www.pnu.ac.th
(ประกาศ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา / คณะแพทยศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์
 29  มิถุนายน 2563
คณะแพทย์ 17 มิถุนายน 2563
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ผ่าน https://regis.pnu.ac.th/
ประกาศผ่าน http://www.pnu.ac.th
 3  กรกฎาคม 2563
  

หมายเหตุ : คณะอื่นๆ หมายถึง คณะวิทยาการจัดการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะเกษตรศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะศิลปศาสตร์ / 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส / วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา


คลิกดาวน์โหลดกำหนดการ / คู่มือการลงทะเบียนเรียนภาคปีการศึกษา 2563รอบที่ 6 
ประเภทรับตรง

 

รอบที่ 6 ประเภทรับตรง ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดขึ้นเอง

  

การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ
เปิดรับสมัคร ผ่านเว็บไซต์ https://admission.pnu.ac.th
(ประกาศ) ประกาศรับสมัคร
*ชำระเงินค่าสมัครภายในเวลา 23.59 ของวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
 3 - 9  กรกฎาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
จะประกาศผ่าน http://www.pnu.ac.th
 10  กรกฎาคม 2563
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
ผ่าน https://student.pnu.ac.th/
 11 - 12  กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ : คณะอื่นๆ หมายถึง คณะวิทยาการจัดการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะเกษตรศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะศิลปศาสตร์ / 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส / วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา


คลิกดาวน์โหลดกำหนดการ / คู่มือการลงทะเบียนเรียนภาคปีการศึกษา 2563เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ลิงค์หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

tpo    niets

 

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เลขที่ 99 ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
หมายเลขโทรศัพท์ +66(073)709-030 

Web Analytics
Web Analytics