Congratulation

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1.อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ณฤทธิ์ ไทยบุรี อาจารย์สังกัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

2.อาจารย์ ดร.ราฮีมา วาแมดีซา อาจารย์สังกัด คณะเกษตรศาสตร์

3.อาจารย์ลุกมาน เจะกา อาจารย์สังกัด สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

4.อาจารย์ ดร.แวอัมแร แวปา อาจารย์สังกัด สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

    SHARE