รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 66 อัตรา จำนวน 3 เดือน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 66 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 – 27 กันยายน 2564 ตั้งแต่ เวลา 08.30  – 16.00 น.

ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานหรือพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้น

รายละเอียด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ

จำนวนที่รับ : 66 อัตรา

สถานที่ปฎิบัติงาน : ในพื้นที่ 4 ตำบล

เงินเดือน : 5,000 – 15,000 บาท


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ข้อมูล Data  (Analytics) เพื่อวางแผนและตัดสินใจการจัดทำนโยบาย แนวทางและงบประมาณสนับสนุน
 • การเฝ้าระวัง ประสานงาน สร้างความเข้าใจ และติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)
 • การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ)
 • การพัฒนาอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน
 • การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน

พื้นที่ดำเนินโครงการ  4 ตำบล 66 อัตรา

 • ตำบลพร่อน 
  • ประเภทประชาชน  3 อัตรา 
  • บัณฑิตจบใหม่ 9 อัตรา 
  • นักศึกษา 3 อัตรา
 • ตำบลลำภู 
  • ประเภทประชาชน   3 อัตรา 
  • บัณฑิตจบใหม่ 10 อัตรา 
  • นักศึกษา 4 อัตรา
 • ตำบลโคกเคียน 
  • ประเภทประชาชน  3 อัตรา 
  • บัณฑิตจบใหม่ 9 อัตรา 
  • นักศึกษา 5 อัตรา
 • ตำบลภูเขาทอง
  • ประเภทประชาชน    3 อัตรา 
  • บัณฑิตจบใหม่ 10 อัตรา 
  • นักศึกษา 4 อัตรา

สนใจยื่นใบสมัครได้ที่

 • สมัครด้วยตนเอง ที่ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 • ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2564 ในเวลาราชการ
  SHARE