ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ให้มารายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้างในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

SHARE
Anupama