รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่งคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และเจ้าที่บริหารทั่วไป สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2565


รายละเอียด

  • ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา
  • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 1 อัตรา (ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการ)
  • เงินเดือน : 10,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานสนับสนุน
  • อื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา

สนใจยื่นใบสมัครได้ที่

  • ห้องประชุม ชั้น 4 รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  • ระหว่างวันที่ 12 – 29 ตุลาคม 2564 ในเวลาราชการ

    SHARE