รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 2 อัตรา

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


รายละเอียด

ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการผดุงครรภ์ 1 อัตรา

ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 อัตรา

สถานที่ปฎิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เงินเดือน : 24,600 – 30,000 บาท


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานสนับสนุน
 • งานสอน
 • งานวิจัย
 • อื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ด้านการสอนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่ยังไม่หมดอายุ

สนใจยื่นใบสมัครได้ที่

 • กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 28 มกราคม 2565 ในเวลาราชการ
  SHARE