ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2565

SHARE
Anupama