รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565

    SHARE