สรรหาคณะกรรมการบริหารงานชมรม ประจำปี 2563

ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดประชุมเพื่อสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจากคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ถึงคราวครบวาระการดำรงตำแหน่ง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคารเรียนรวม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE