โครงการนัดพบแรงงานย่อยและบริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย

ด้วยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการนัดพบแรงงานย่อยและบริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Video Conference ระบบ Google Meet และระบบ Facebook fan page ให้กับนักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 2 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยในวันนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว และนายสุรศักดิ์ จันทรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ซึ่งมีกิจกรรมรับสมัครงานออนไลน์มีผู้สมัครงาน จำนวน 69 คน กิจกรรมสัมภาษณ์งานออนไลน์มีนายจ้างสัมภาษณ์งานออนไลน์ จำนวน 3 แห่ง ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์งาน จำนวน 9 ราย และจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และตอบคำถามชิงรางวัลผ่านทาง Facebook line มีผู้เข้าชม จำนวน 1,281 คน

SHARE