มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum Of Agreement : MOA) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ผ่านการให้บริการ University Application

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คุณปริญญ์ ปิ่นทองพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานภาคสงขลา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum Of Agreement : MOA) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ผ่านการให้บริการ University Application

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum Of Agreement : MOA)  ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ผ่านการให้บริการ University Application มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเท่าทันและเกิดความพร้อมของการเป็น Smart University และเป็นการพัฒนา U-App ให้เป็นแอปพลิเคชั่นอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากร นักศึกษา ร่วมถึงศิษย์เก่า รวมไปถึงเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การสื่อสาร รวมถึงการชำระค่าสินค้าและบริการแบบไร้เงินสด ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล อีกด้วย

สำหรับ University Application เป็นแอพลิเคชั่นสำหรับนักศึกษาและบุคลากรในรั้วมหาวิทยาลัย สามารถใช้งานได้สะดวกและครอบคลุม ที่เชื่อมต่อระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยกับ Krungthai Digital Platform ได้อย่างลงตัว อาทิ เช่นสามารถตรวจสอบตารางเรียนได้ หรือมีแจ้งเปลี่ยนชั้นเรียนจากอาจารย์โดยตรง รวมไปถึงสามารถยืนยันตัวตนโดยใช้แทนบัตรนักศึกษาและสามารถสแกน QR Code เพื่อเช็กชื่อเข้าชั้นเรียน สามารถติดตามข่าวสาร ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยหรือคณะได้ อีกทั้งยังสามารถใช้จ่ายได้ ผ่านการสแกน QR Code โดยการเชื่อมต่อกับแอป เป๋าตัง โดยตรง อีกด้วย

    SHARE