ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 U2T for BCG

ให้มาทำสัญญาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

(หากมาลงทะเบียนเกินกว่าในเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ทุกกรณี)

เตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างดังนี้

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น ตัวจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ (สำหรับโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์เปิดถึงเวลา 16.30 น. )
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (เท่านั้น)(สาขาไหนก็ได้) 1 ฉบับ
 • หลักฐานที่แสดงว่าท่านไม่ได้อยู่ในสถานะประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 2 ฉบับ (หนังสือลาออกจากงานเดิม)(เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อในมาตรา 33 เท่านั้น)
 • สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาหรือสำเนาใบแสดงผลการศึกษา 2 ฉบับ (สำหรับบัณฑิตจบใหม่)

ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง

 • จุดที่ 1 ลงทะเบียน / ตรวจสอบเอกสาร / รับเอกสารสัญญาจ้าง
 • จุดที่ 2 ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม (หากท่านเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 จะถือว่าท่านไม่สามารถเข้าทำงานได้)
 • จุดที่ 3 เซ็นสัญญาจ้าง / ส่งเอกสาร

สำหรับสำรอง หากตัวจริงไม่ได้มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด ทางมหาวิทยาลัยจะโทรไปแจ้งเป็นรายบุคคล

  SHARE