ประกาศวันทำสัญญาจ้าง

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการในการสมัครรอบที่ 1

มีการแบ่งทำสัญญาจ้างงานดังนี้

 • กลุ่มบัณฑิตจบใหม่
  • เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. สิ้นสุดการลงทะเบียน 10.00 น.
 • กลุ่มบุคคลในตำบล
  • เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.30 น. สิ้นสุดการลงทะเบียน 15.00 น.

(หากมาลงทะเบียนเกินกว่าในเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ทุกกรณี)

เตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างดังนี้

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น ตัวจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ (สำหรับโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์เปิดถึงเวลา 16.30 น. )
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (เท่านั้น)(สาขาไหนก็ได้) 1 ฉบับ
 • หลักฐานที่แสดงว่าท่านไม่ได้อยู่ในสถานะประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 2 ฉบับ (หนังสือลาออกจากงานเดิม)(เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อในมาตรา 33 เท่านั้น)
 • สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาหรือสำเนาใบแสดงผลการศึกษา 2 ฉบับ (สำหรับบัณฑิตจบใหม่)

ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง

 • ตรวจสอบรายชื่อที่ประกาศหน้าลานพิกุล
 • จุดที่ 1 ลงทะเบียน / ตรวจสอบเอกสาร / รับเอกสารสัญญาจ้าง
 • จุดที่ 2 ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม (หากท่านเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 จะถือว่าท่านไม่สามารถเข้าทำงานได้)
 • จุดที่ 3 เซ็นสัญญาจ้าง / ส่งเอกสาร
  SHARE