ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ U2T for BCG รอบที่ 2

ตามพื้นที่ในการสมัครเข้าร่วม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) นั้น ทางมหาวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์ การสัมภาษณ์การจ้างงาน U2T for BCG ณ โรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครทุกท่าน นำเอกสารดังนี้มาในวันสัมภาษณ์ด้วย

  • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ
    SHARE