กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

โครงการประชาสัมพันธ์ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ร่วมกับงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาในโครงการ “PNU Running 15th Anniversary (15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)”

    SHARE