กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย มนร.

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย และบริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ให้กับนักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่าและผู้สนใจ

SHARE
Anupama