มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดการประชุมใหญ่ ประจำภาคการศึกษา 1/2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดการประชุมใหญ่ ประจำภาคการศึกษา 1/2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยได้มีการนำเสนอการบริหารงานและภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยฯ และยุทธศาสตร์การบริหารของมหาวิทยาลัยฯ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ในการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี รวมไปถึงการนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ รายงานการดำเนินงาน SDG การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบรรยายพิเศษ “ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยในอนาคต”

อีกทั้งได้มีการแนะนำบุคลากร ประเภทข้าราชการโอนย้าย บุคลากรสายวิชาการบรรจุใหม่และบุคลากรสายสนับสนุนเปลี่ยนประเภท เป็นสายวิชาการ บุคลากรที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก บุคลากรที่ลาศึกษาต่อศึกษาระดับปริญญาเอกกลับมารายงานตัว ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน ระดับชำนาญการ โดยการประชุมใหญ่ ประจำภาคการศึกษา 1/2567 ในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร บุคลากรสายสอนและวิจัยรวมไปถึงบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า 700 คน

    SHARE