มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัด โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

วันที่ 26 – 28 เมษายน พ.ศ. 2567

ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ท หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 28 เมษายน 67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย แก้วหนูนวล รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดี และ ดร.อาสลัน หิเล รองอธิการบดี เข้าร่วมพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน

โดยมีน.ส.ณัฐกานต์ สายน้อย ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ จากนั้นตัวแทนผู้ชนะการประกวดโครงการขยายผลการพัฒนาท้องถิ่นนำเสนอบนเวที และตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนอมุมมองความคิดของเยาวชนในหัวข้อ ภาวะผู้นำกับเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน และ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย “เสียงจากเยาวชน” จากนั้นฟังข้อเสนอแนะจาก “หัวหน้าส่วนราชการ”

– สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

– ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

– กองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

– ศูนย์สันติวิธี

– ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 มอบรางวัลผลการประกวดโครงการ และกล่าวปิดโครงการ

    SHARE