มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิกภายใต้แนวคิด เราจะผ่านวิกฤตโควิดได้อย่างไร เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญความร่วมใจเป็นหนึ่ง ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019

    SHARE