มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ ธีมมหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564

153 ปี วิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ ธีมมหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โดยการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจำปี 2564 จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”โดยในงานมีพิธีถวายพานพุ่ม ราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนมาก รวมไปถึงกิจกรรมการประกวดการแข่งขัน พร้อมร่วมตอบคำถามผ่านทางระบบออนไลน์

    SHARE