มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการส่วนหน้าของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2564

22 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และที่ปรึกษาคณะทำงานปฏิบัติการส่วนหน้าของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วยเรื่องของการแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวง อว. ในการ  สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โดยการแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการขับเคลื่อนการทำงานของการปฏิบัติงาน อว ส่วนหน้า จัดทำโครงสร้างการดำเนินงานและการบริหารงานของคณะทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับนโยบายในการบริหารงานของกระทรวง และดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเผยแพร่ข่าวสาร การปฏิบัติงานส่วนหน้า ของ กระทรวง อว. ประจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอก และประชาชนได้ทราบถึงการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยปฎิบัติงาน อว. ส่วนหน้าอย่างทั่วถึง อีกทั้งให้คณะทำงานดำเนินการจัดทำแผนโครงการ อว. ส่วนหน้า ประจำจังหวัดนราธิวาส ระยะแผนโครงการ 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567) โดยให้คณะทำงานที่รับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน จัดทำแผนโครงการตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดแบบฟอร์มให้ เพื่อที่จะนำโครงการใช้ในการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ อว. ส่วนหน้า ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด และ ศอบต. โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยประจำจังหวัดกำหนดพื้นที่การดำเนินงานเพื่อความสะดวกและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ อีกด้วย

SHARE
Anupama