Date

Oct 26 2021
Expired!

พิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีการจัดทำบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยผ่านระบบออนไลน์