Date

Oct 19 - 21 2021
Expired!

Time

All Day

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จะรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2564

Anupama