Date

Sep 09 2021
Expired!

Time

13:30 น. - 16:30 น.

ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

เพื่อติดตามก้าวหน้า / การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ /การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยฯ