Date

Jun 09 2022
Expired!

Time

13:30 น. - 16:30 น.

ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น ๒

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์