Date

Sep 28 2021
Expired!

Time

14:00 น. - 16:00 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน กันยายน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือนกันยายน

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา