Date

May 26 2022
Expired!

Time

9:00 น. - 16:30 น.

การอบรมและชี้แจงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางเว็บไซต์

การอบรมและชี้แจงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางเว็บไซต์ เพื่อสร้างบทบาทของผู้ดูแลและควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ภายในหน่วยงานให้เกิดการทำงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างมีคุณภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์