PNU

PNU

PNU

ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศ ก.พ.อ

     

การขอและพิจารณาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรสายสอน และวิจัย

- ขั้นตอนการขอและพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลด
- แบบ ก.พ.อ. 03
ดาวน์โหลด
- แบบ ก.พ.อ. 04 ดาวน์โหลด 
- แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ดาวน์โหลด
- แบบประเมินผลงานทางวิชาการ
ดาวน์โหลด
- แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร้วมในผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลด
- แบบสรุปเอกสารที่นำเสนอ ดาวน์โหลด
- หนังสือแจ้งความประสงค์ ดาวน์โหลด

  หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณา...
      - หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
      - หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕
      - หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕
      - หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕
      - หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๕
      - หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖

- แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ โดยอาจารย์/คณะกรรมการประเมิน

2012-08-15 15:17:26 | ผู้ส่ง: admin_pnu

แบบฟอร์มกองนโยบายและแผน

     

แบบฟอร์มกองนโยบายและแผน 

>> แบบฟอร์มเสนอโครงการ (โครงการเสนอของบประมาณมหาวิทยาลัย)
>> แบบฟอร์มเสนอโครงการ (โครงการสำนักงานอธิการบดี)
>> แบบฟอร์มประมาณการ
>> แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ (รายเดือน)
>> แบบฟอร์มสรุปโครงการ
(ปรับปรุง 4 กันยายน 2557)
(ปรับปรุง 4 กันยายน 2557)
(ปรับปรุง 23 สิงหาคม 2556)
(ปรับปรุง 4 กันยายน 2557)
(ปรับปรุง 23 สิงหาคม 2556)

2011-10-28 08:46:06 | ผู้ส่ง:

แบบฟอร์มทั่วไป

     

 แบบฟอร์มทั่วไป

       - แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศ ดาวน์โหลด (24-01-2557)    
     - แบบรายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายวัสดุประจำปี 2555 ดาวน์โหลด (18-9-2555)
     - แบบสรุปผลการประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา แบบ 1, 2, 3  ดาวน์โหลด (17-08-2555)
     - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน  ปกและภาคผนวก  ไฟล์แฟ้มสะสมงาน  
     - แบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติงาน  ดาวน์โหลด...  แบบประเมินสายสอนและวิจัยแบบประเมินสายสนับสนุน(21-07-2554)
       
แบบสรุปคะแนนฯลูกจ้างชั่วคราว แบบสรุปการประเมินพนักงานสายสอนและวิจัยแบบสรุปการประเมินพนักงานสายสนันสนุน  
     - แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอยืมเงินทดรองไปราชการ ดาน์โหลด
     - แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอยืมเงินทดรองค่าวัสดุ/จัดทำโครงการ ดาวน์โหลด
     - แบบฟอร์ม ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ดาวน์โหลด  
     - แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานบุคลากร (สายสนับสนุน) ดาวน์โหลด  (01/12/2553)
     - สัญญาจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ดาวน์โหลด (01/12/2553)
     - แบบฟอร์มประวัติผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  ดาวน์โหลด
     - แบบฟอร์มการขอใช้ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ดาวน์โหลด
     - แบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเวบไซต์ มนร. ดาวน์โหลด

2010-06-23 09:20:10 | ผู้ส่ง:

อ่านย้อนหลัง

ค้นหา :