FAIL (the browser should render some flash content, not this).

In order to view this page you need JavaScript and Flash Player 8+ support!

อ่านย้อนหลัง

   

ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

2014-07-15 15:20:59 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวัย สังกัดโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

2014-07-15 15:19:56 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ปฏิทินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

2014-07-15 15:17:28 | ผู้ส่ง: admin_pnu

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

2014-07-07 16:03:30 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ปฏิทินรับสมัครสอบแข่งขันเพือบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย สังกัดโครงการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

2014-05-29 09:40:17 | ผู้ส่ง: admin_pnu

อ่านย้อนหลัง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รอบพิเศษ)

2014-07-21 14:29:14 | ผู้ส่ง: admin_pnu

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (รอบสาม) สำรอง ประจำปีการศึกษา 2557

2014-06-23 11:53:02 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2557

2014-01-15 14:29:40 | ผู้ส่ง: admin_pnu

การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะทางภาษาสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557

2013-10-29 10:18:56 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2556

2013-03-01 14:01:36 | ผู้ส่ง: admin_pnu

อ่านย้อนหลัง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียมและสโมสรนักศึกษา

2014-02-20 15:40:33 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารโรงยิมเนเซี่ยมและสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2013-12-24 09:37:19 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศวิจารย์และเสนอแนะโครงการก่อสร้างอาคารยิมเนเซี่ยม และสโมสรนักศึกษา ขนาด 2 ชั้น

2013-12-18 09:42:49 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

2013-12-06 11:00:58 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

2013-11-14 10:14:41 | ผู้ส่ง: admin_pnu

อ่านย้อนหลัง

บริการต่าง ๆ