FAIL (the browser should render some flash content, not this).

In order to view this page you need JavaScript and Flash Player 8+ support!

อ่านย้อนหลัง

   

ปฏิทินรับสมัครสอบแข่งขันเพือบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย สังกัดโครงการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557

2014-10-22 09:17:04 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศผลการสอบเเข่งขันภาคการสอบข้อเขียนเเละการทดสอบภาคปฏิบัติสายสอนเเละวิจัย สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557

2014-10-09 09:52:50 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

2014-10-02 11:08:39 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557

2014-09-19 14:43:18 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคการสอบข้อเขียนและการทดสอบภาคปฏิบัติ สายสอนและวิจัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557

2014-08-08 16:06:55 | ผู้ส่ง: admin_pnu

อ่านย้อนหลัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558

2014-10-21 14:38:21 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รอบพิเศษ)

2014-07-21 14:29:14 | ผู้ส่ง: admin_pnu

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (รอบสาม) สำรอง ประจำปีการศึกษา 2557

2014-06-23 11:53:02 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2557

2014-01-15 14:29:40 | ผู้ส่ง: admin_pnu

การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะทางภาษาสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557

2013-10-29 10:18:56 | ผู้ส่ง: admin_pnu

อ่านย้อนหลัง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโต็ะปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ปรีคลินิค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2014-10-29 09:01:05 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 2

2014-10-28 09:44:53 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศวิจารณ์และเสนอแนะ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 2

2014-10-28 09:31:32 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศวิจารณ์และเสนอแนะ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ครั้งทีี่ 2

2014-10-28 09:23:10 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโต็ะปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ปรีคลินิค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2014-10-28 09:12:34 | ผู้ส่ง: admin_pnu

อ่านย้อนหลัง

บริการต่าง ๆ