FAIL (the browser should render some flash content, not this).

In order to view this page you need JavaScript and Flash Player 8+ support!

อ่านย้อนหลัง

   

ปฏิทินรับสมัครสอบแข่งขันเพือบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย สังกัดโครงการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557

2014-10-22 09:17:04 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศผลการสอบเเข่งขันภาคการสอบข้อเขียนเเละการทดสอบภาคปฏิบัติสายสอนเเละวิจัย สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557

2014-10-09 09:52:50 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

2014-10-02 11:08:39 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557

2014-09-19 14:43:18 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคการสอบข้อเขียนและการทดสอบภาคปฏิบัติ สายสอนและวิจัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557

2014-08-08 16:06:55 | ผู้ส่ง: admin_pnu

อ่านย้อนหลัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558

2014-10-21 14:38:21 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รอบพิเศษ)

2014-07-21 14:29:14 | ผู้ส่ง: admin_pnu

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (รอบสาม) สำรอง ประจำปีการศึกษา 2557

2014-06-23 11:53:02 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2557

2014-01-15 14:29:40 | ผู้ส่ง: admin_pnu

การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะทางภาษาสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557

2013-10-29 10:18:56 | ผู้ส่ง: admin_pnu

อ่านย้อนหลัง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

2014-10-24 11:17:56 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

2014-10-24 11:11:42 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2014-10-24 10:49:52 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศวิจารณ์และเสนอแนะ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

2014-10-22 09:59:02 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศวิจารณ์และเสนอแนะ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

2014-10-22 09:38:12 | ผู้ส่ง: admin_pnu

อ่านย้อนหลัง

บริการต่าง ๆ