FAIL (the browser should render some flash content, not this).

In order to view this page you need JavaScript and Flash Player 8+ support!

อ่านย้อนหลัง

   

ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557

2014-09-19 14:43:18 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคการสอบข้อเขียนและการทดสอบภาคปฏิบัติ สายสอนและวิจัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557

2014-08-08 16:06:55 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพประเภททั่วไป สังกัดโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557

2014-08-07 15:28:56 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557

2014-08-06 11:51:12 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย สังกัดโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557

2014-08-06 11:50:11 | ผู้ส่ง: admin_pnu

อ่านย้อนหลัง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รอบพิเศษ)

2014-07-21 14:29:14 | ผู้ส่ง: admin_pnu

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (รอบสาม) สำรอง ประจำปีการศึกษา 2557

2014-06-23 11:53:02 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2557

2014-01-15 14:29:40 | ผู้ส่ง: admin_pnu

การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะทางภาษาสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557

2013-10-29 10:18:56 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2556

2013-03-01 14:01:36 | ผู้ส่ง: admin_pnu

อ่านย้อนหลัง

ประกาศวิจารย์และเสนอแนะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

2014-09-19 14:35:19 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศวิจารย์และเสนอแนะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2

2014-09-17 12:33:19 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียมและสโมสรนักศึกษา

2014-02-20 15:40:33 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารโรงยิมเนเซี่ยมและสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2013-12-24 09:37:19 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศวิจารย์และเสนอแนะโครงการก่อสร้างอาคารยิมเนเซี่ยม และสโมสรนักศึกษา ขนาด 2 ชั้น

2013-12-18 09:42:49 | ผู้ส่ง: admin_pnu

อ่านย้อนหลัง

บริการต่าง ๆ