Porn tube Free porn video Free porn Hot xxx
xxxmobilporn.org
xxxsextres.net
freepornvideosite.com
Porn tube Adult sex video Adult porn tube Free xxx tube
www.realpornfilms.com
http://duvpornxxx.com hotmomsteen.xyz xssn.net xvideosporn.club http://toutpornxxx.org http://eniporn.com
insexmovies.org http://romanporn.com nesaporns.xyz http://xxxmeri.com
http://pornominutes.net freeporntix.info hdpornmobile.biz sexmaxfree.xyz http://adultpornmovie.ws
girls sex xxx vedios
asa akira brutal sofa
swedish massage for casting sexyporntube china chladrn sexxx open

ประวัติมหาวิทยาลัย

ในคณะรัฐมนตรี การประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 ได้อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดนครพนม โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัด เพื่อจะได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการลงทุนน้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ โดยไม่ขัดต่อปรัชญาการศึกษาและภารกิจของสถาบันการศึกษาเดิม การบริหารการจัดการ และการดำเนินการมีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นรอยต่อออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดนครพนม  นอกจากจะเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียงพร้อมทั้งยังมีโอกาสที่จะรองรับการศึกษาต่อ และการให้บริการทางการอุดมศึกษาของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย
2548

ป้ายแห่งความทรงจำ

ป้ายไม้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

2549

ตราสัญลักษณ์

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าเฝ้า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อกราบทูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยฯ และขอพระราชทานตราสัญลักษณ์อักษรพระนามเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2549 ณ ศาลาทรงงาน 1 พระตำหนักเลอดิส

2548

อธิการบดีคนแรก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย อธิการบดีคนแรก ผู้ที่จะต้องเป็นหัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้เกิดขึ้นให้ได้ เพราะจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประกาศในราชกิจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 โดยมีผลบังคับใช้ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 ให้หลอมรวมกิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณรายได้ หนี้สิน และบุคลากรของสถาบันการศึกษา เข้าด้วยกัน ความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะหาพื้นที่ก่อสร้างอาคารต่างๆ ให้เป็นอาณาจักรแห่ง การศึกษา ของจังหวัดนราธิวาส มีอย่างแรงกล้า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้สร้าง อาณาจักรแห่งการศึกษาซึ่งเป็นภูมิสถานแห่งความรู้ ความคิด จิตสำนึก และภูมิปัญญาของสังคม เป็นสถาบันการศึกษาที่พร้อมจะบ่มเพาะเยาวชนให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และพร้อมจะเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของสังคมไทยต่อไป

2550

การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญในการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาระบบการบริหารด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยได้เร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมการเรียนการสอน อาคารบริการ และส่วนประกอบอื่นๆ ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตลอดจนมีการวางแผนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็น รวมถึงระบบสาธารณูปโภค ในการพัฒนาการศึกษาในอนาคตต่อไป โดยได้แบ่งพื้นที่ในการดำเนินก่อสร้าง คือ พื้นที่บริเวณเขตโคกเขือ จำนวน 2 แปลง 1. เนื้อที่ 131 ไร่ 2. เนื้อที่ 156 ไร่ และ พื้นที่บริเวณบ้านบือราเปะ จำนวน 1 แปลง มีเนื้อที่ 212 ไร่ ต่อมา ในปี พ.ศ. 2550 ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เร่งดำเนินการจัดทำ “ผังแม่บทมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์” เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาด้านกายภาพ พัฒนาทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของฐานข้อมูล วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สามารถสนับสนุนกระบวนการ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการต่อไป

2551

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานใน พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พื้นที่ศูนย์ราชการใหม่ (บือราเป๊ะ) เมื่อวันที่ วันที่ 22 กันยายน 2551

2553

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก

ครั้นเมื่อมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษา และได้จัดการเรียนการสอนรวมทั้งผลิตบัณฑิตแล้ว มหาวิทยาลัยจึงได้กราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส-เดิม) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึ่งนับได้ว่าเป็น "พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรกของจังหวัดนราธิวาส

2558

พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 21 ก.ย. 58 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จากนั้นเสด็จทรงปลูกต้นพิกุล สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งอยู่ศูนย์ราชการใหม่ ก่อสร้างในปี พ.ศ.2553 และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2557 โดยมีชื่อเดิมว่าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 11,489 ตารางเมตร สามารถจุคนได้ประมาณ 3,000 คน เป็นอาคารรูปทรงสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ศิลปะมาลายู และผสมผสานกลมกลืนกับการออกแบบอาคารสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว ใช้เป็นสถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และประกอบกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

2559

พิธีเปิดโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 2553 สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ทางการแพทย์ ให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์ของแพทยสภา และให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดิมชื่อโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อมาได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า "โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์" เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 12 ชั้น มีเตียงสามัญ 20 เตียง เตียงพิเศษ 4 เตียง เปิดให้บริการสุขภาพแผนกผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา และคาดว่าในปี 2562 จะเปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยในได้

2559

พิธีเปิดอนุสวรีย์

วันที่ 21 ก.ย. 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดสร้างขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการศึกษา การแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข ออกแบบโดยกรมศิลปากร เป็นพระอนุสาวรีย์ประทับนั่งพระเก้าอี้ ขนาดสูง 1.2 เมตร กว้าง 0.85 เมตร พร้อมมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงาม

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

อาณาจักรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นภูมิสถานแห่งความรู้ ความคิด จิตสำนึก และภูมิปัญญาแห่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

FULL HISTORY
Web Analytics

bodrum escort bodrum escort bayan akyarlar escort bitez escort gumbet escort turgutreis escort türkbükü escort mature porno amatör porno yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort