ผศ.นิตย์รดี บือราเฮง

ผู้อำนวยการกองคลัง

person 1824147 960 720

ซารีนา หะยีอาลี

หัวหน้างานบัญชี

person 1824147 960 720

ไพรุส สาอะ

หัวหน้างานเงินรายได้

person 1824147 960 720

จุฑาภรณ์ เสาร์พูล

หัวหน้างานเงินงบประมาณ

person 1824147 960 720

รอมละห์ มูดอ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

person 1824147 960 720

จิรวดี ฐานันดรศักดิ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

person 1824147 960 720

กรกมล เสาร์พูล

นักวิชาการเงินและบัญชี

person 1824147 960 720

นฤมล รัตนธานี

นักวิชาการเงินและบัญชี

person 1824147 960 720

ซารีฟะห์ มามะ

นักวิชาการเงินและบัญชี

person 1824147 960 720

ดรุณี เทพแข

นักวิชาการเงินและบัญชี

person 1824147 960 720

พรลภัส ถาวรศรี

นักวิชาการเงินและบัญชี

person 1824147 960 720

นันทวัน คงพิทักษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

person 1824147 960 720

พรรณนิภา ลาภาพงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

person 1824147 960 720

นายียะห์ สาเม๊าะ

นักวิชาการเงินและบัญชี

person 1824147 960 720

นูรไอนี การี

นักวิชาการเงินและบัญชี

person 1824147 960 720

โนรฮานีซา หะยีบราเฮง

นักวิชาการเงินและบัญชี

  • ชื่อกิจกรรม

กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร ทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการ จัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุมหาวิทยาลัยและงานอื่นๆ